.…
jak mieć dobre układy?
i dobre znajomości…

   nawiąż­my znajomość…

 

gazety /
 czasopisma 
/​ maga­zy­ny branżowe 
/​ mate­ria­ły marketingowe 
/​ kata­lo­gi ofertowe 
/​ rapor­ty roczne…

Ofe­ru­je­my szyb­ki, zauto­ma­ty­zo­wa­ny skład obszer­nych, zróż­ni­co­wa­nych sty­li­stycz­nie publi­ka­cji: bro­szur, kata­lo­gów, mate­ria­łów mar­ke­tin­go­wych, perio­dy­ków. Inte­gru­jąc sys­tem wydaw­ni­czy z baza­mi danych klien­tów, wyko­rzy­stu­jąc pre­de­fi­nio­wa­ne sza­blo­ny tre­ści oraz zauto­ma­ty­zo­wa­ną redak­cję tech­nicz­ną, jeste­śmy w sta­nie przy­go­to­wać do dru­ku mate­ria­ły w ter­mi­nach nie­osią­gal­nych dla kla­sycz­ne­go „ręcz­ne­go” dtp. 

Łącząc prze­twa­rza­ne tre­ści ze źró­dło­wy­mi baza­mi danych (w stan­dar­dzie ODBC lub poprzez pli­ki XML) może­my aktu­ali­zo­wać dwu­stron­nie kon­tent w trak­cie prac wydaw­ni­czych, znacz­nie przy­spie­szyć i uspraw­nić cykl pro­duk­cyj­ny a tak­że powią­zać go z inny­mi zewnętrz­ny­mi narzę­dzia­mi komunikacji. 

zauto­ma­ty­zo­wa­ne pro­ce­sy skła­du i korekty 
pre­de­fi­nio­wa­ne sza­blo­ny layoutów
dwu­stron­ny prze­pływ treści 
peł­na kon­tro­la pre­press, press, postpress

Sło­wa i obra­zy dru­ko­wa­ne posia­da­ją swo­ją nie­po­wta­rzal­ną magię i styl.
Potra­fią anga­żo­wać zmy­sły i ofe­ro­wać wra­że­nia nie­do­stęp­ne dla mediów elektronicznych.
Wyróż­nia­ją się więk­szą zdol­no­ścią do sku­pie­nia i utrzy­ma­nia uwa­gi odbior­ców. Prze­ka­zy dru­ko­wa­ne postrze­ga­ne są rów­nież jako
bar­dziej wia­ry­god­ne niż te roz­po­wszech­nia­nie onli­ne. Są przez to
zna­ko­mi­tym nośni­kiem tre­ści wizerunkowych.
Jed­no­cze­śnie coraz więk­szy natłok w prze­strze­ni onli­ne, szum infor­ma­cyj­ny, olbrzy­mia nad­pro­duk­cja kon­ten­tu – osła­bia­ją moż­li­wo­ści komu­ni­ka­cyj­ne w inter­ne­cie, a sta­le rosną­ce kosz­ty obsłu­gi niwe­lu­ją dotych­cza­so­wą prze­wa­gę kosz­to­wą tego medium. 
To spra­wia, że coraz wię­cej firm zwięk­sza swo­je zain­te­re­so­wa­nie tra­dy­cyj­ną, dru­ko­wa­ną for­mą prze­ka­zu, a w szcze­gól­no­ści publi­ka­cja­mi wła­sny­mi (custom publishing). 

Trend ten widocz­ny jest szcze­gól­nie w bran­żach, któ­rych wize­ru­nek opar­ty jest na emo­cjach, eks­pre­sji, este­ty­ce i zaan­ga­żo­wa­niu odbiorcy.
Doświad­cze­nia firm modo­wych poka­zu­ją, że dobrze zapro­jek­to­wa­ny wła­sny perio­dyk wize­run­ko­wy, oprócz celów komu­ni­ka­cyj­nych, potra­fi na tyle
wzmoc­nić kana­ły sprze­da­ży, że zwięk­szo­ne przy­cho­dy wie­lo­krot­nie pokry­wa­ją kosz­ty wyda­nia publikacji.
Publi­ka­cje wła­sne zysku­ją tak­że na popu­lar­no­ści w opo­zy­cji do kla­sycz­nej pro­mo­cji w dru­ko­wa­nych mediach komer­cyj­nych. Przy niż­szym lub zbli­żo­nym kosz­cie dotar­cia do adre­sa­ta, media wła­sne zapewniają
więk­szą ela­stycz­ność w okre­śla­niu tre­ści, kształ­to­wa­niu kon­tek­stu, kon­tro­li kosz­tów i dystrybucji. 

Peł­ny pro­ces wydawniczy

prepress-press-postpress 

Reali­zu­je­my zło­żo­ne pro­ce­sy wydaw­ni­cze: od nie­ty­po­wych wzo­rów opa­ko­wań, róż­no­rod­nych mate­ria­łów wize­run­ko­wych, po krót­ko­ter­mi­no­we wiel­ko­na­kła­do­we publi­ka­cje pro­mo­cyj­ne. Two­rzy­my kon­cep­cję, pro­jek­tu­je­my, reda­gu­je­my, kory­gu­je­my, skła­da­my, przy­go­to­wu­je­my do dru­ku, koor­dy­nu­je­my pra­cę dru­kar­ni, zapew­nia­my roz­wią­za­nia on-line. 

 ​  ​ nasze portfolio…

 ​  wię­cej o agencji…

mail: 

tel:  +48 690 215 646

szyb­ki, zauto­ma­ty­zo­wa­ny skład publikacji
skład przy­go­to­wa­nie do dru­ku publi­ka­cji, bro­szur, kata­lo­gów, mate­ria­łów mar­ke­tin­go­wych, perio­dy­ków, opakowań
▪ szyb­ki i efek­tyw­ny skład obszer­nych publikacji
▪ zróż­ni­co­wa­ne, pre­de­fi­nio­wa­ne pro­jek­ty layoutów
▪ zauto­ma­ty­zo­wa­ne pro­ce­sy korek­ty i redakcji
▪ dwu­stron­ny prze­pływ prze­twa­rza­nych treści
▪ peł­na kon­tro­la pre­press, press, postpress
dtp, kon­tro­la pro­ce­sów pre­press, press, postpress 

     szyb­kie, zauto­ma­ty­zo­wa­ne pro­ce­sy skła­du i korek­ty      zróż­ni­co­wa­ne, pre­de­fi­nio­wa­ne sza­blo­ny lay­outów      dwu­stron­ny prze­pływ tre­ści      peł­na kon­tro­la pre­press, press, post­press    ​ zobacz przyklady…