w skró­cie

Jak zwięk­szyć świa­do­mość mar­ki i zaan­ga­żo­wa­nie Klien­tów? Jak opty­ma­li­zo­wać kam­pa­nie i two­rzyć sku­tecz­ne kre­acje? Jak prze­ko­nać do zakupu?

          Od lat poma­ga­my naszym part­ne­rom odpo­wia­dać na potrze­by zmie­nia­ją­ce­go się ryn­ku i pro­wa­dzić sku­tecz­ną komu­ni­ka­cję mar­ke­tin­go­wą. Wyja­śnia­my jak w aktu­al­nych realiach, przy coraz więk­szej licz­bie bodź­ców i kon­ku­ren­cyj­nych infor­ma­cji zadbać o uwa­gę i reak­cję obior­ców, jak sku­tecz­nie prze­pro­wa­dzić klien­tów przez peł­ną ścież­kę komu­ni­ka­cyj­nej inte­rak­cji: od zain­te­re­so­wa­nia, zaan­ga­żo­wa­nia po pozy­tyw­ne doświadczenie.

o nas

0 +

ponad 10 lat doświad­czeń i twór­czych działań 

0 +

dzie­siąt­ki klien­tów instytucjonalnych 

0 +

tysią­ce zakoń­czo­nych suk­ce­sem zadań i projektów 

0 mln+

kil­ka milio­nów egzem­pla­rzy wyda­nych publi­ka­cji, dru­ków, opakowań 

0 +

ponad 10 lat doświad­czeń i twór­czych działań 

0 +

dzie­siąt­ki klien­tów instytucjonalnych 

0 +

set­ki zakoń­czo­nych suk­ce­sem zadań i projektów 

0 mln+

kil­ka milio­nów egz. wyda­nych publi­ka­cji, dru­ków, opakowań 

          Poma­ga­my w two­rze­niu efek­tyw­nej komu­ni­ka­cji mar­ke­tin­go­wej, pro­mo­wa­niu idei, pro­duk­tów, marek. Ofe­ru­je­my inter­dy­scy­pli­nar­ne umie­jęt­no­ści pod­par­te prak­ty­ką i zna­jo­mo­ścią branż rekla­my, desi­gnu, poli­gra­fii i digi­tal mar­ke­tin­gu. 

          Pra­cu­je­my i myśli­my od abs­trak­cji do kon­kre­tu. Zaczy­na­my od sze­ro­kie­go spoj­rze­nia na zada­nia i zde­fi­nio­wa­nia celów. Ana­li­zu­je­my dane i tren­dy. Poszu­ku­je­my sce­na­riu­szy roz­wią­zań.  Two­rzy­my kre­ację. Reali­zu­je­my i nad­zo­ru­je­my wyko­na­nie. Oce­nia­my sku­tecz­ność, wycią­ga­my wnioski. 

        Reali­zo­wa­ne zada­nia trak­tu­je­my jako cało­ścio­wy i ite­ra­cyj­ny pro­ces. Sza­nu­je­my stan­dar­dy ale gdy jest to koniecz­ne, kwe­stio­nu­je­my kon­wen­cje.  Sta­le się uczy­my, szu­ka­my nowych inspi­ra­cji, pobu­dza­my cie­ka­wość. Lubi­my eks­pe­ry­men­to­wać, zaska­ki­wać for­mą — jed­nak zawsze klu­czo­wym kry­te­rium pozo­sta­je dla nas wraż­li­wość na doświad­cze­nie użytkownika.

o nas

Attention
Interest
Desire
action
conviction
experience

nasze ukła­dy

dla kogo?

          agencja.tt – to kre­atyw­ne usłu­gi pro­jek­to­we i komu­ni­ka­cyj­ne dla mar­ki, fir­my, insty­tu­cji, star­tu­pu z obsza­rów ATL, BTL oraz digi­tal marketingu. 

          Zapro­jek­tu­je­my i wyko­na­my: ser­wi­sy www, skle­py inter­ne­to­we, publi­ka­cje cyfro­we, inter­fej­sy użyt­kow­ni­ka pro­duk­tów cyfro­wych, iden­ty­fi­ka­cje wizu­al­ne, pro­jek­ty bran­dów, opa­ko­wa­nia, mate­ria­ły POS, sys­te­my wysta­wien­ni­cze, wydaw­nic­twa dru­ko­wa­ne. Zre­ali­zu­je­my kam­pa­nie rekla­mo­we w inter­ne­cie i w prasie.

          Zapro­jek­tu­je­my i wyko­na­my: ser­wi­sy www, skle­py inter­ne­to­we, publi­ka­cje cyfro­we, inter­fej­sy użyt­kow­ni­ka pro­duk­tów cyfro­wych, iden­ty­fi­ka­cje wizu­al­ne, pro­jek­ty bran­dów, opa­ko­wa­nia, mate­ria­ły POS, sys­te­my wysta­wien­ni­cze, wydaw­nic­twa dru­ko­wa­ne. Zre­ali­zu­je­my kam­pa­nie rekla­mo­we w inter­ne­cie i w prasie.

abe­ca­dło

Kto

nam zaufał?

klien­ci

klien­ci

AEC Archi­tects + Engi­ne­ers /​ AHK – Pol­sko Nie­miec­ka Izba Prze­my­sło­wo-Han­dlo­wa /​ Amba­sa­da Nie­miec /​ Art­For /​ Atlan­ta Gro­up /​ Bie­sen­bach + Part­ner /​ Bisno­de /​ Bizmed /​ CCG! Con­cept Com­mu­ni­ca­tion /​ Con­tact Cen­ter /​ Corex – Sta­bi­lo, Zweck­form /​ Cry­stal Publi­shing Gro­up /​ Elbar Inve­st­ment /​ Eldex-Kli­musz­ko /​ Euro-Edu­ka­cja /​ Fie­ge Logi­stics /​ Flo­ra­land /​ Fun­da­cja Ade­nau­era /​ Ger­da /​ Gro­ma­da Biu­ro Podró­ży /​ ING Real Esta­te /​ JJ Inve­st­ment /​ Insty­tut Pol­ski w Buka­resz­cie /​ Jaj­ka ‑Krzcię­cin /​ Kuke ubez­pie­cze­nia /​ METRO Gro­up /​ Mini­ster­stwo Rol­nic­twa /​ Nec­ker­mann Pol­ska /​ Pfi­zer Ani­mal Health /​ Plan­tho­use /​ Poland Tour /​ Pol­ski Zwią­zek Orga­ni­za­to­rów Tury­sty­ki /​ Raab Kar­cher Elek­tro­nik Pol­ska /​ Rie­sling – Wina Nie­miec­kie /​ Restau­ra­cja „Zachę­ta” /​ Restau­ra­cje „Ode­on” „Garet” /​ Sto­wa­rzy­sze­nie Fil­mow­ców Pol­skich /​ The Herbs /​ Tho­mas Cook /​ TOTO Sport – Hula­ku­la /​ Vir­bac Pol­ska /​ The War­saw Voice /​ Witex Super-Lock /​ i inni… 

cudzysłów typo

kon­takt

pra­cow­nia: 01 – 756 War­sza­wa
ul. Prza­sny­ska 6/​34