w skrócie

Zaj­mu­je­my się pro­jek­to­wa­niem kre­atyw­nych form komu­ni­ka­cji wizu­al­nej, zarów­no dla nowych jak i sta­rych mediów. Od iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nych, pro­jek­tów bran­dów, opa­ko­wań, reklam, wydaw­nictw dru­ko­wa­nych po inter­fej­sy użyt­kow­ni­ka, publi­ka­cje elek­tro­nicz­ne i inter­ne­to­we. Naszym celem jest efek­tow­na for­ma zapew­nia­ją­ca efek­tyw­ną komu­ni­ka­cję i sku­tecz­ność prze­ka­zu. W naszych reali­za­cjach korzy­sta­my z nowo­cze­snych, spraw­dzo­nych technologii.
Mamy doświad­cze­nie i suk­ce­sy – chce­my je dzie­lić z Wami, wspie­rać Wasze fir­my, mar­ki, koncepcje…

10+
ponad 10 lat doświad­czeń i twór­czych działań

100+
dzie­siąt­ki zadowolonych
klien­tów instytucjonalnych

1000+
kil­ka tysię­cy zakoń­czo­nych  suk­ce­sem zadań i projektów

1mln+
kil­ka milio­nów egzem­pla­rzy  wyda­nych publi­ka­cji, dru­ków, opakowań

Ofe­ru­je­my inter­dy­scy­pli­nar­ne umie­jęt­no­ści pod­par­te wie­lo­let­nim doświad­cze­niem i zna­jo­mo­ścią branż rekla­my, desi­gnu, poli­gra­fii oraz nowych mediów.
Do pro­jek­tów pod­cho­dzi­my z pasją i wyso­ki­mi wyma­ga­nia­mi wobec wła­snych dzia­łań, sza­nu­je­my stan­dar­dy ale gdy jest to koniecz­ne, kwe­stio­nu­je­my kon­wen­cje. W naszej pra­cy sta­ra­my się sta­le uczyć, szu­kać nowych inspi­ra­cji, pobu­dzać cie­ka­wość. Lubi­my eks­pe­ry­men­to­wać, zaska­ki­wać for­mą — jed­nak zawsze klu­czo­wym kry­te­rium jest dla nas wraż­li­wość na doświad­cze­nie użytkownika.
Pra­cu­je­my i myśli­my od abs­trak­cji do kon­kre­tu. Zaczy­na­my od sze­ro­kie­go spoj­rze­nia na pro­jekt i zde­fi­nio­wa­nia głów­ne­go celu. Ana­li­zu­je­my dane i spraw­dza­my tren­dy. Poszu­ku­je­my sce­na­riu­szy roz­wią­zań. Pla­nu­je­my stra­te­gię. Two­rzy­my kre­ację. Reali­zu­je­my i nad­zo­ru­je­my wyko­na­nie. Oce­nia­my sku­tecz­ność, wycią­ga­my wnio­ski. Trak­tu­je­my pro­jekt jako całość i proces.

o nas

10+
ponad 10 lat doświad­czeń i twór­czych działań

100+
dzie­siąt­ki zadowolonych
klien­tów instytucjonalnych

1000+
tysią­ce zakoń­czo­nych  suk­ce­sem zadań i projektów

1mln+
kil­ka milio­nów egzem­pla­rzy wyda­nych publi­ka­cji, dru­ków, opakowań

Two­rzy­my ukła­dy, wyda­je­my za pie­nią­dze, skła­da­my ofer­ty nie do odrzu­ce­nia, uży­wa­my per­swa­zji… robi­my wszyst­ko aby wzmoc­nić war­tość marek, prze­ko­nać do idei, nadać zna­cze­nia, przy­spo­rzyć rozgłosu…

nasze ukła­dy

abe­ca­dło

Adver­ti­sing

Ani­ma­tion

Art direc­tion

Cor­po­ra­te identity

Brand design

Pac­ka­ge design

Expo design

Web design

UI UX design

Pre­sen­ta­tion

Press lay­out

Pre­pre­es

Press

Ofe­ru­je­my kre­atyw­ne usłu­gi pro­jek­to­we dla mar­ki, fir­my, insty­tu­cji, star­tu­pu z zakre­su ATL, BTL oraz nowych mediów.

klien­ci

KTO
nam zaufał?

AEC Archi­tects + Engi­ne­ers /​ AHK – Pol­sko Nie­miec­ka Izba Przemysłowo-Handlowa
/​ Amba­sa­da Nie­miec /​ Art­For /​ Atlan­ta Gro­up /​ Bie­sen­bach + Part­ner /​ Bisno­de /​ Bizmed /​ CCG! Con­cept Com­mu­ni­ca­tion /​ Con­tact Cen­ter /​ Corex – Stabilo
, Zweckform
/​ Cry­stal Publi­shing Gro­up /​ Elbar Inve­st­ment /​ Eldex-Kli­musz­ko /​ Euro-Edu­ka­cja /​ Fie­ge Logistics
/​ Flo­ra­land /​ Fun­da­cja Ade­nau­era /​ Ger­da /​ Gro­ma­da Biu­ro Podró­ży /​ ING Real Estate
/​ JJ Inve­st­ment /​ Insty­tut Pol­ski w Buka­resz­cie /​ Jaj­ka ‑Krzcię­cin /​ Kuke ubezpieczenia
/​ METRO Group
/​ Mini­ster­stwo Rol­nic­twa /​ Nec­ker­mann Polska
/​ Pfi­zer Ani­mal Health
/​ Plan­tho­use /​ Poland Tour /​ Pol­ski Zwią­zek Orga­ni­za­to­rów Tury­sty­ki /​ Raab Karcher

Elek­tro­nik Pol­ska /​ Rie­sling – Wina Niemieckie
/​ Restau­ra­cja „Zachę­ta” /​ Restau­ra­cje „Ode­on” „Garet” /​ Sto­wa­rzy­sze­nie Fil­mow­ców Pol­skich /​ The Herbs /​ Tho­mas Cook
/​ TOTO Sport – Hulakula
/​ Vir­bac Pol­ska /​ The War­saw Voice /​ Witex Super-Lock /​ i inni…

AEC Archi­tects + Engi­ne­ers /​ AHK – Pol­sko Nie­miec­ka Izba Przemysłowo-Handlowa
/​ Amba­sa­da Nie­miec /​ Art­For /​ Atlan­ta Gro­up /​ Bie­sen­bach + Part­ner /​ Bisno­de /​ Bizmed /​ CCG! Con­cept Com­mu­ni­ca­tion /​ Con­tact Cen­ter /​ Corex – Stabilo
, Zweckform
/​ Cry­stal Publi­shing Gro­up /​ Elbar Inve­st­ment /​ Eldex-Kli­musz­ko /​ Euro-Edu­ka­cja /​ Fie­ge Logistics
/​ Flo­ra­land /​ Fun­da­cja Ade­nau­era /​ Ger­da /​ Gro­ma­da Biu­ro Podró­ży /​ ING Real Estate
/​ JJ Inve­st­ment /​ Insty­tut Pol­ski w Buka­resz­cie /​ Jaj­ka ‑Krzcię­cin /​ Kuke ubezpieczenia
/​ METRO Group
/​ Mini­ster­stwo Rol­nic­twa /​ Nec­ker­mann Polska
/​ Pfi­zer Ani­mal Health
/​ Plan­tho­use /​ Poland Tour /​ Pol­ski Zwią­zek Orga­ni­za­to­rów Tury­sty­ki /​ Raab Karcher

Elek­tro­nik Pol­ska /​ Rie­sling – Wina Niemieckie
/​ Restau­ra­cja „Zachę­ta” /​ Restau­ra­cje „Ode­on” „Garet” /​ Sto­wa­rzy­sze­nie Fil­mow­ców Pol­skich /​ The Herbs /​ Tho­mas Cook
/​ TOTO Sport – Hulakula
/​ Vir­bac Pol­ska /​ The War­saw Voice /​ Witex Super-Lock /​ i inni…


kontakt

pra­cow­nia: 01 – 756 War­sza­wa ul. Prza­sny­ska 6/​34 |  sie­dzi­ba: 01 – 315 War­sza­wa ul. Lazu­ro­wa 2A/​86 |

mail:

tel:  +48 690 215 646

[ess_​grid_​nav id=“filter” alias=“grid‑1”]

[ess_​grid alias=“grid‑1”]

Your brow­ser does not sup­port HTML5 video.

wię­cej szczegółów

Wyko­rzy­stu­jąc inte­gra­cję baz danych, dwu­stron­ny prze­sył danych XML oraz pre­de­fi­nio­wa­ne sza­blo­ny tre­ści opra­co­wa­li­śmy nie­zwy­kle wydaj­ny sys­tem skła­du i przy­go­to­wa­nia do dru­ku obszer­nych mate­ria­łów mar­ke­tin­go­wych, rekla­mo­wych, infor­ma­cyj­nych – bro­szur, ksią­żek, kata­lo­gów, periodyków…

»>

Agen­cja kre­atyw­na – brand/​ design/​ communication/​
Adver­ti­sing, Ani­ma­tion, Cor­po­ra­te iden­ti­ty, Brand design, Pac­ka­ge design, Expo design, WWW design, UI UX design, Pre­sen­ta­txon, Press lay­out, pre­press, press, Agen­cja kre­atyw­na – brand/​ design/​ communication/​
link do Face­bo­oka link do Instagrama
Rekla­ma, Ani­ma­cje, Iden­ty­fi­ka­cja wizu­al­na, Pro­jek­ty marek, Pro­jek­ty opa­ko­wa­nia, kre­acja opa­ko­wań, pro­jek­ty wystaw, pro­jek­ty i wyko­na­nie stron www, pro­jek­to­wa­nie inter­fej­sów użyt­kow­ni­ka UI z uwzględ­nie­niem UX, pro­jek­ty pre­zen­ta­cji, przy­go­to­wa­nie i szyb­ki skład di dru­ku DTP, druk, kon­tro­la dru­ku. Agen­cja kre­atyw­na – brand/​ design/​ communication/​