cudzysłów typo

to lubi­my i robimy…

        …szyb­ki, zauto­ma­ty­zo­wa­ny skład roz­bu­do­wa­nych, zróż­ni­co­wa­nych sty­li­stycz­nie publi­ka­cji: bro­szur, kata­lo­gów, mate­ria­łów mar­ke­tin­go­wych, periodyków.

         Inte­gru­jąc sys­tem wydaw­ni­czy z baza­mi danych klien­tów, wyko­rzy­stu­jąc pre­de­fi­nio­wa­ne sza­blo­ny tre­ści, sto­su­jąc zauto­ma­ty­zo­wa­ną redak­cję tech­nicz­ną jeste­śmy w sta­nie przy­go­to­wać goto­we publi­ka­cje w cza­sie nie­do­stęp­nym dla kla­sycz­ne­go skła­du dtp. 

         Łącząc prze­twa­rza­ne tre­ści ze źró­dło­wy­mi baza­mi danych (w stan­dar­dzie ODBC lub poprzez pli­ki XML) może­my aktu­ali­zo­wać dwu­stron­nie kon­tent w trak­cie prac wydaw­ni­czych, znacz­nie przy­spie­szyć i uspraw­nić cykl pro­duk­cyj­ny a tak­że powią­zać go z inny­mi zewnętrz­ny­mi narzę­dzia­mi komunikacji.

custom publi­shing

        Opra­co­wu­je­my kon­cep­cję, pro­jek­tu­je­my lay­outy, reda­gu­je­my, kory­gu­je­my, skła­da­my, przy­go­to­wu­je­my do dru­ku, koor­dy­nu­je­my pra­cę dru­kar­ni, zapew­nia­my inte­rak­tyw­ną wer­sję on-line.

cudzysłów typo

kon­takt

pra­cow­nia: 01 – 756 War­sza­wa
ul. Prza­sny­ska 6/​34